TK Smith® Vibrato With Chet Arm

TK Smith® Vibrato With Chet Arm

TK Smith Vibrato with a Chet arm. Made to order so can take up to 2-3 weeks.

Type: TK Smith Vibrato

Vendor: TK Smith